Privacy Policy voor bezoekers

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.flevomentor.nl bezoekt.

1. Beheer

De website www.flevomentor.nl staat onder beheer van Flevomentor. Contact opnemen: Klik hier.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.flevomentor.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Flevomentor zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies

3a Flevomentor kan gebruik maken van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
3d Flevomentor kan gebruik maken van marketingcookies om de communicatie van Flevomentor zowel op haar eigen site als op partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.
3e Flevomentor kan gebruik maken van van Google Ananytics waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Flevomentor. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer

Flevomentor is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Privacy Policy voor klanten

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een samenwerking aangaat met Flevomentor.

Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens omvatten al uw gegevens waarin u wordt geïdentificeerd of van waaruit u identificeerbaar bent. We verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens uit verschillende bronnen. Wij zullen al uw persoonsgegevens die hetzij direct of indirect zijn verzameld, verwerken en beschermen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Waarom verzamelen wij en welke persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, zodat u hoogwaardige diensten ontvangt. We verzamelen en verwerken alleen persoonsgegevens die adequaat en relevant zijn en die zijn beperkt tot wat nodig is in het kader van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Wat wij doen met uw persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens die we van u verzamelen of die door u worden gegenereerd worden door ons verwerkt en gebruiken we voor het leveren van onze diensten. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op basis van een beschikking rust op de verwerkingsverantwoordelijke (de mentor).

Hoe we uw persoonsgegevens beschermen
We hebben maatregelen genomen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen door middel van de diensten, websites en toepassingen. Onze mentoren zijn op de hoogte van de beperkingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens, volgen regelmatig training op het gebied van gegevensbescherming en voldoen aan de regels van ons intern beleid in overeenstemming met de van toepassing zijnde Europese en nationale regelgeving. Alle mentoren verplichten zich tot geheimhouding middels een getekende verklaring. We begrijpen dat het cruciaal is om gegevens op een veilige manier op te slaan. Daarom bewaren we persoonlijke en andere gegevens met behulp van passende fysieke, technische en administratieve beveiligingen om gegevens te beschermen tegen voorzienbare risico’s, zoals onbevoegd(e) gebruik, toegang, bekendmaking, vernietiging of wijziging.

Hoe lang we uw gegevens bewaren
We bewaren uw persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten voor de duur van de klantrelatie en daarna voor wettelijke, regelgevende, auditgerelateerde en fiscale vereisten. Na het verstrijken van deze periode worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming.

U heeft ten alle tijden het recht om de door ons verwerkte gegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren. Als u gebruik blijft maken van onze diensten, dan geeft u daarmee aan dat u akkoord gaat met de bijgewerkte privacyverklaring die op dat moment van toepassing is.

Flevomentor verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Burgerservicenummer
 • Nationaliteit
 • Land van herkomst
 • Burgerlijke staat
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Flevomentor verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • Medische gegevens

Doel en grondslag van de verwerking:

 • Flevomentor verwerkt gegevens wanneer daar een wettelijke grondslag toe is.
 • Flevomentor verwerkt gegevens bij de aanvraagprocedure van mentorschap, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden als mentor (bij beschikking) en bij overdracht of beëindiging van een dossier.
 • Flevomentor verwerkt gegevens wanneer de vraag komt om te bemiddelen bij het aanstellen van een bewindvoerder.

Delen met derden

Gegevens die door de klant aan Flevomentor zijn verstrekt zullen niet (anoniem) aan derden worden doorgegeven.

In onderstaande gevallen geven we gegevens wel door:

 • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 • Bij het aanvragen van een nieuwe wettelijke vertegenwoordiging (zijnde onderbewindstelling of mentorschap) worden de gegevens verstrekt aan de kantonrechter verbonden aan de woonplaats van de betrokkene.
 • Wanneer een mentorschap over de betrokken wordt uitgevoerd, worden desgevraagd en indien relevant alleen de benodigde gegevens verstrekt aan betrokken hulpverleners en familieleden.
 • Wanneer gebruik wordt gemaakt van de service van Flevomentor om een bewindvoerder te vinden, worden de gegevens ‘woonplaats’, ‘geslacht’, ‘leeftijd’ en ‘voornaam’ verstrekt aan de beoogde bewindvoerder. Wanneer de bewindvoerder de opdracht aanneemt, worden contactgegevens verstrekt zoals ‘email’, ‘adres’ en ‘telefoonnummer’ zodat de bewindvoerder in contact kan treden met de betrokkene of dienst familie of de begeleidende instelling.

Rechten van betrokkenen

U, zijnde de betrokkene in het kader van mentorschap, heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen aan Flevomentor, per email of post. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Klagen

Heeft u vragen, opmerkingen of tips over de verwerking van uw gegevens, zoek dan het contact met Flevomentor. Mocht u er desondanks toch niet samen met Flevomentor uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.