De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de overheid. Er zijn twee soorten mentorschap:

1. Het standaard mentorschap 

 • Per maand betaalt u het vaste tarief van € 114,14 inclusief BTW.
 • Het is wettelijk bepaald dat Flevomentor voor dit bedrag maximaal 17 uur per jaar mag besteden.

2. Het mentorschap na jeugdhulp (18-23)

Dit is mentor zijn van een persoon in de leeftijd van 18 t/m 23 jaar die jeugdhulp heeft gehad in verband met een psychisch of psychosociaal probleem, psychische stoornis, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking.

 • Per maand betaalt u het vaste tarief van € 147,62 inclusief BTW.
 • Het is wettelijk bepaald dat Flevomentor voor dit bedrag maximaal 22 uur per jaar mag besteden.
 • Vergoeding van mentorschap na jeugdhulp moet vastgelegd zijn in een beschikking of machtiging van de rechtbank.

Voor beide typen mentorschap geldt: 

 • Bij de start van het mentorschap worden zogeheten aanvangskosten gerekend: eenmalig € 644,93, na machtiging van de rechtbank.
 • Wanneer de betrokkene verhuist en de mentor verricht hiervoor werkzaamheden, dan kan eenmalig € 402,93 worden gerekend, na machtiging van de rechtbank.
 • Wanneer de mentor een PGB budget beheerd, kan hier  € 603,79 inclusief BTW per jaar voor gerekend worden, na machtiging van de rechtbank.
 • Het maandelijkse tarief is inclusief administratie(kosten), reistijd en reiskosten.

Bovenstaande tarieven zijn vastgesteld door het LOVCK, waardoor u niet voor verrassingen komt te staan. Mochten de tarieven aangepast worden, dan passen wij deze uiteraard ook aan.

Bijzondere bijstand

Wanneer u een minimaal inkomen heeft (denk aan een bijstands- of WA-jong uitkering) heeft u grote kans om in aanmerking te komen voor een gedeeltelijke en soms zelfs gehele vergoeding van de kosten vanuit de Wet Bijzondere Bijstand.

Griffiekosten

De griffiekosten voor de aanvraag van een mentorschap zijn c.a. €80,- en dienen door u of door de aanvrager betaald te worden.

Griffiekosten betaald door voogd

Wanneer mentorschap aangevraagd wordt voor iemand die nog geen 18 is en onder voogdij staat van een Gecertificeerde Instelling, dan worden griffiekosten vaak door deze instelling vergoed.

Geen financiële verrassingen

Tarieven zijn forfaitair. Dit betekent dat alle kosten die de mentor maakt binnen het tarief moeten vallen. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kent de kantonrechter extra vergoeding toe. De mentor mag geen extra gelden vragen of aannemen voor zijn diensten.

Volledige tarievenlijst 2019

Professioneel mentor voor 1 persoon:

 • Standaard beloning (17 uur): € 114,14 inclusief BTW, per maand.
 • Beloning in een mentorschap met psychische problemen 18-23 jaar (17u + 5u) € 147,62 inclusief BTW, per maand.
 • Aanvangswerkzaamheden € 644,93 inclusief BTW, eenmalig.
 • Verhuizing € 402,93 inclusief BTW, eenmalig.
 • Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) €603,79 inclusief BTW, per jaar.

Professioneel mentor 2 persoons huishouden:

 • Beide standaard mentorschap (90% van 17+17 uur) € 205,40 inclusief BTW, per maand.
 • Standaard + psychische problemen 18-23jr. (90% van 17+22 uur) € 235,55 inclusief BTW, per maand.
 • Psychische probl. 18-23jr. + psychische probl. 18-23jr. (90% van 22+22 uur) € 265,80 inclusief BTW, per maand.
 • Aanvangswerkzaamheden € 1160,39 inclusief BTW, eenmalig.
 • Verhuizing € 402,93 inclusief BTW, eenmalig.
 • Beheer Persoongebonden Budget (PGB) €603,79 inclusief BTW, per jaar.

Meer informatie van de rijksoverheid:

 • Regeling Beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren uit de Staatscourant Nr. 32149.
 • Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2016):  Staatscourant Nr. 44008.
 • Artikel 1: Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.
 • Artikel 2: Indien het vermogen van de onder curatele gestelde of het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen.
 • Artikel 13: Tarieven dienen te worden afgerond op 1 decimaal achter de komma van de regeling Beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Tarievenlijst curatele, bewind en mentorschap (PDF) van de BPBI: 2017, 2018, 2019